Kişisel Verilieri Koruma Kanunu

Müşteri Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

 

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerinizin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve aktarımı aşamalarında azami hassasiyet göstermekteyiz. İlgili Kanunun 10. maddesinin gereği kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlenmekte ve veri sorumlusu sıfatıyla gerekli önlemleri almaktayız.

 

Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı;

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5 ve m.6 hükümlerine uygun olarak, gerçek kişilerin ve tüzel kişi yetkilileri/temsilcilerinden zorunlu olarak alınması gereken bilgiler, özel nitelikli kişisel veriler, yasal düzenlemeler kapsamında işlemekte, saklamakta ve aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz, faaliyet alanımız içindeki hizmetlerin sunulabilmesi, bu hizmetlere ve etkinliklere ilişkin genel bilgilendirmelerin yapılabilmesi, kurumumuzun diğer ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilmesi, satış, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri, müşteri kazanımı ve memnuniyeti amacıyla yapılan çalışmaların gerçekleştirilmesi amaçları kapsamında işlenebilmektedir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi;

 

Kişisel verileriniz, her türlü yazılı, sözlü, elektronik, üçüncü kişi ve/ veya yasal mercilerden, ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ile sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi amacıyla temin edilebilmekte, fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Aktarılabileceği;

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak, ŞİRKETİMİZ ve ŞİRKETİMİZ İLE ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacıyla, kişisel verilerinizi;  İş Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Medeni Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ve kuruluşları; yurtiçi ve/veya yurtdışındaki ana hissedarlarımız, iştiraklerimiz, şirket faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldıklarımız, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar, bağımsız denetim şirketleri ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar ile paylaşabilir.

 

 

 

 

 

Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9. maddesi kapsamında “Server”ları yurt dışında bulunan hizmet altyapısının kullanılması durumunda gönderilen ve alınan e-postaların dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan veri merkezlerinde tutulması söz konusu olacağından, veri sorumlularından/veri işleyenlerden bu şekilde temin edilen kişisel veriler yurt dışına aktarılmış sayılmaktadır. 

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları;

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi gereğince kişisel veri sahipleri;

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· 6698 sayılı KVKK’nin ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Kişisel verilerin edinme nedenine göre; kişisel veriler, kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirlenen süre ile saklamalıdır,  kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; bu süre zarfında kişisel verileriniz ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde işlenmeyecek ve 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13. maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak iletebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, kurumumuz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde “Veri Sahibi’ nin; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır. Yasal mevzuat düzenlemesi gereğince başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

 

 

 

Talepleriniz İçin İletişim Bilgileri;

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgi ve belgeler ile www.remarenerji.com.tr adresine iletebilir, bizzat elden sunabilir, noter kanalıyla, güvenli elektronik imzalı olarak veya 6698 Sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

 

Kişisel veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, tarifede belirlenen ücret alınabilir.

 

 

Veri Sorumlusu;

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince hazırlanan bu Aydınlatma Metni,   “KVKK” ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında mevzuata uygun bilgilendirmeleri içermektedir. 

 

Çankaya Mah. Cinnah Cad. No:7/5 Çankaya Ankara adresinde bulunan Remar Enerji ve İletişim Malzemeleri Pazarlama Limited Şirketi olup, remarenerji@hs01.kep.tr veya www.remarenerji.com.tr üzerinden Veri Sorumlusu ile iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin
Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası
Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası

REMAR ENERJİ VE İLETİŞİM MALZEMELERİ PAZARLAMA LTD.ŞTİ.  …

Detay →
Çerez Politikası
Çerez Politikası

İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni   www.remarenerji.com.tr Çerezler…

Detay →
Çalışan Aydınlatma Metni
Çalışan Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA  …

Detay →
Çalışan Adayı Aydınlatma Metni
Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA  …

Detay →